Sách Chuyển Pháp Luân nguyên tác bằng tiếng Trung đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Đây là cuốn thiên cổ kỳ thư được ngợi ca như “chiếc thang dẫn lên trời”, thay đổi thế giới quan của hơn 100 triệu người trên thế giới.

Hôm nay chúng ta sẽ học 10 từ vựng sau đây trong Bài giảng thứ hai: tham gia, xa xôi, số lượng, dọa nạt, tiêu tiền, chỉ quản, chấp trước, lĩnh (nhận), giảng thấu, có sẵn.

3 phần trước:

1. 參加 – cānjiā – tham gia

a. 參 – cān – tham, sâm

Cách viết:

Bộ thành phần:

厶 KHƯ (riêng tư)

人 NHÂN (người)

彡 SAM (lông, tóc dài)

Nghĩa:

  • Xen vào, can dự vào, gia nhập. Như: “tham mưu” 參謀 tham gia hoạch định mưu lược.
  • Nghiên cứu. Như: “tham khảo” 參考 xem xét nghiên cứu (tài liệu).
  • Một âm là “sâm”. Thứ cỏ quý, dùng để làm thuốc. Như: “nhân sâm” 人參, “đảng sâm” 黨參.

b. 加 – jiā – gia

Xem lại ở đây.

2. 久遠 – jiǔyuǎn – cữu viễn (xa xôi, xa xưa)

a. 久 – jiǔ – cữu

Xem lại ở đây.

b. 遠 – yuǎn – viễn

Xem lại ở đây.

3. 數字 – shùzì – số tự (số lượng)

a. 數 – shù – số

Xem lại ở đây.

b. 字 – zì – tự

Xem lại ở đây.

4. 嚇 – hè – hách (doạ nạt, đe doạ)

Cách viết:

Học từ vựng tiếng Trung có trong sách Chuyển Pháp Luân - chữ hách; học tiếng trung; học tiếng trung; từ vựng tiếng trung; học tiếng trung cơ bản

Bộ thành phần:

口 KHẨU (miệng)

 赫 HÁCH (đỏ ửng, nổi giận) = 赤 XÍCH (màu đỏ) x 2

Nghĩa:

  • Dọa nạt.
  • Hoảng sợ, kinh hãi. Như: “kinh hách” 驚嚇 hoảng sợ.

5. 花錢 – huā qián – hoa tiền (tiêu tiền)

a. 花 – huā – hoa

Xem lại ở đây.

b. 錢 – qián – tiền

Xem lại ở đây.

6. 只管 – zhǐguǎn – chỉ quản

a. 只 – zhǐ – chỉ

Xem lại ở đây.

b. 管 – guǎn – quản

Xem lại ở đây.

7. 執著 – zhízhuó – chấp trước

a. 執 – zhí – chấp

Xem lại ở đây.

b. 著 – zhuó – trước

Xem lại ở đây.

8. 領 – lǐng – lĩnh (lĩnh, nhận)

Xem lại ở đây.

9. 講透 – jiǎng tòu – giảng thấu

a. 講 – jiǎng – giảng

Xem lại ở đây.

b. 透 – tòu – thấu

Xem lại ở đây.

10. 自帶 – zì dài – tự đới (có sẵn, tự mang (theo))

a. 自 – zì – tự

Xem lại ở đây.

b. 帶 – dài – đới

Xem lại ở đây.

Bài tiếp theo: Học tiếng Trung: Mỗi ngày 10 từ vựng có trong sách Chuyển Pháp Luân – P156