Một số người rất coi trọng phong thủy vì mong muốn điềm may, tránh điều chẳng lành. Nhưng có những sự tình gây ra vận rủi còn hơn cả phong thủy.

Vua nước Lỗ hỏi Khổng Tử: Ta nghe nói, mở rộng nhà cửa về phía đông thì không được tốt lành, có thật như vậy không?

Khổng Tử đáp: Có năm việc không tốt lành, nhưng việc mở rộng nhà cửa về hướng đông lại không nằm trong số đó.

Khổng Tử liệt kê năm việc không tốt lành ấy như sau:

1. Hại người để lợi mình, đó là sự không tốt lành của bản thân.

2. Ruồng bỏ người già, chỉ chăm lo con cái, đó là sự không tốt lành của gia đình.

3. Phế bỏ người có đức tài, tin dùng kẻ tiểu nhân, đó là sự không tốt lành của đất nước.

4. Người già không dạy dỗ thế hệ sau, con trẻ không chịu học tập, đó là sự không tốt lành cho nếp sống xã hội.

5. Thánh nhân ẩn dật, kẻ ngu si chuyên quyền độc tài, đó là sự không tốt lành của thiên hạ.