Một người trưởng thành hay chưa không phải được quyết định ở việc tuổi nhiều hay ít mà là được quyết định bởi tâm tính của người ấy.

Dưới đây là 10 nguyên tắc một người trưởng thành cần thủ vững

1. Gặp tình huống cấp bách cần hành động ngay, chớ chần chừ.

2. Quang minh chính trực, lấy thành tín làm gốc, như vậy mới được mọi người tôn kính, Thiên đạo phù trợ.

3. Nói chuyện cần có thiện ý, không nên nói sau lưng, luôn cân nhắc đến cảm thụ của người nghe.

4. Khoan dung, rộng lượng, biết thông cảm cho khó khăn của người khác.

5. Kiên trì, mỗi ngày làm một chút, lâu dần sẽ đạt được những thành tựu nhất định.

6. Nhìn xa trông rộng, làm việc cần suy xét phải trái, trước sau, đừng vì cái lợi trước mắt mà rước họa vào thân.

7. Làm việc cần dụng tâm chuyên nhất.

8. Không xem nhẹ tiểu tiết, dù là việc nhỏ cũng làm đến nơi đến chốn.

9. Khiêm tốn, không khoe khoang, đặt mình nơi thấp để tránh tai họa. 

10. Thành tâm đối đãi, không vì lợi ích riêng.