Biết đủ thì thấy đời thật an vui, không biết đủ thì mãi truy cầu mà nhọc tâm tổn sức, để rồi đoản thọ yểu mệnh, bệnh tật vây quanh.

Lão Tử giảng: “Tri túc chi túc, thường túc hĩ”, ý nói rằng biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn chẳng thiếu gì. Người không biết đủ luôn thấy thiếu thốn và sẽ khó mà tìm thấy hạnh phúc thật sự.

Những tài nguyên vật chất trên thế gian này là hữu hạn; nhưng ham muốn dục vọng của con người lại là vô hạn. Vì vậy một người nếu thực sự muốn hạnh phúc thì phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân và hài lòng với những gì mình đang có.

Biết đủ thì thấy đời thật an vui, không biết đủ thì mãi truy cầu mà nhọc tâm tổn sức, để rồi đoản thọ yểu mệnh, bệnh tật vây quanh. “Biết đủ” là một loại cảnh giới, và người giàu có thực sự chính là người luôn biết đủ.