Khi đã hình thành quan niệm sai lầm về một vấn đề gì đó thì sẽ khó mà có được nhận thức đúng đắn; chỉ khi phá bỏ những quan niệm cố hữu thì trí tuệ mới có thể được khai mở. 

Có một anh tiều phu làm mất cây búa, anh nghi ngờ cậu bé nhà hàng xóm ăn cắp; cho nên nhất cử nhất động của cậu bé anh đều cho rằng đó là cử chỉ của kẻ ăn cắp.

Nhìn thấy những biểu hiện trên mặt cậu bé, anh cho đó là nét mặt của kẻ ăn cắp. Nghe cậu bé nói chuyện anh cũng cho là giọng nói của kẻ ăn cắp.

Ngày hôm sau, anh đi lên núi thì thấy cây búa của mình bỏ quên trên gò đất. Từ đó, anh nhìn mọi cử chỉ và hành động của cậu bé nhà hàng xóm thì không thấy giống kẻ ăn cắp nữa. 

Khi chúng ta đã hình thành quan niệm sai lầm về một vấn đề gì đó thì sẽ khó mà có được nhận thức đúng đắn; chỉ khi phá bỏ những quan niệm cố hữu thì trí tuệ mới có thể được khai mở.