Đời người, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành tồn tại, ai ai cũng phải trải qua. Nhân sinh trăm vị rốt cuộc có bao nhiêu nỗi khổ đây?

1. “Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tự nhiên, ai cũng đều trải qua nỗi khổ này, cho nên chỉ có thể dùng tâm thái thản nhiên mà tiếp nhận.

2. Chia ly

Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt đều là những chuyện khiến con người thống khổ.

3. Cầu mà không được

Dục vọng con người giống như sợi dây chun kéo căng, khi tìm không được điều mình truy cầu thì sẽ bật ngược trở lại khiến mình tổn thương, từ đó mà thống khổ.

4. Sống trong cõi “Mê”

Con người mê trong danh lợi tình, mấy ai biết được cần phải thức tỉnh để trở về?

5. Oán hận

Đời người dù bế tắc như thế nào đi nữa thì cũng đều cần mở rộng tấm lòng, đừng ôm giữ oán hận.