Người biết thế nào là đủ là người giàu có. Bởi vì người biết đủ thì luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có.

Lão Tử giảng: “Họa mạc đại vu bất tri túc, cữu mạc đại vu dục đắc, cố tri túc chi túc, thường túc hĩ”. Nghĩa là: không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được; cho nên biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ. 

Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi sự “biết đủ” hay “không biết đủ”. “Biết đủ” là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài; là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. 

“Tri túc giả phú”, người biết đủ là người giàu có. Bởi vì người biết đủ thì luôn không thấy thiếu thốn gì; không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có đầy tài phú nhưng vì lòng tham không đáy mà lúc nào cũng chẳng thoả mãn, có thể gây ra tai họa lớn.