Khổng Tử nói: “Thấy việc nghĩa không làm thì không phải là kẻ dũng”. Vậy nên làm việc nghĩa phải được khuyến khích để lòng tốt được lan tỏa.

Tên trộm lẻn vào nhà, con chó lười biếng không sủa báo động; con lừa thấy vậy liền nói: “Anh mau gọi chủ nhân dậy đi”. Con chó vẫn không kêu tiếng nào và ngủ tiếp.

Lừa muốn đánh thức chủ nhân dậy liền lớn tiếng kêu. Người chủ quả thật có tỉnh dậy, nhưng lại nhanh chóng lấy cây gậy chạy ra khỏi nhà cho lừa một trận, còn mắng: “Ngươi kêu cái gì? Đêm hôm còn không cho người ta ngủ yên!” 

Tên trộm sợ hãi bỏ chạy nhưng chú lừa cũng đã bị đánh một trận đòn đau. 

Khổng Tử nói: “Thấy việc nghĩa không làm thì không phải là kẻ dũng”. Như trong câu chuyện ở trên, nhiệm vụ của chú lừa không phải là trông nhà, nhưng chú vẫn quyết kêu báo động, dù biết làm vậy thì sẽ bị ăn đòn, quả thực chú lừa này cũng rất có dũng vậy.