“Người tham ba thứ uổng phí một đời” là kinh nghiệm của cổ nhân về cuộc sống, biết sớm sẽ có thể tránh được sự nguy hại của lòng tham. Vậy 3 điều tham đó là gì?

1. Tham rượu

Uống rượu vừa hao mòn thân thể lại hao tổn thần trí. Khi đã ngấm hơi men, con người không còn tỉnh táo, gây tổn thương tới sinh mệnh của người khác, ngay cả sự an nguy của bản thân cũng không màng.

2. Tham sắc

Cổ nhân dạy “vạn ác dâm vi thủ”, trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu. Nếu một người phóng túng dâm dục, thì đừng nói đến trở thành chính nhân quân tử, tư cách làm người thường cũng không có, còn bị coi là kẻ ác.

3. Tham tài

Khi lòng tham độc chiếm nhân tâm thì con người sẽ thành quỷ dữ, mất hết lý trí, làm ra những việc hại mình hại người. Có câu “Tri túc thường lạc”, biết đủ thường vui, sống một đời tiêu diêu tự tại, há chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao?