Trong phúc có họa, trong họa có phúc, vậy nên thành công đừng vội đắc ý, lúc gặp trở ngại cũng chớ vội bi quan.

Khi Tái Ông mất ngựa, hàng xóm đến an ủi. Ông cười nói: “Mất ngựa không phải là tổn thất lớn, không chừng còn có thể mang về phúc khí”. Vài ngày sau, con ngựa trở về, còn dẫn theo một con tuấn mã.

Hàng xóm đến chúc mừng, ông lại nói: “Không có công lao gì mà lại có được con tuấn mã, đây không nhất định là phúc khí, nó có thể đem đến phiền toái”. 

Vài ngày sau, con trai ông ngã gãy chân vì cưỡi con tuấn mã. Ông lại lạc quan nói: “Có lẽ đây là phúc khí”.

Khi tộc Hung Nô xâm lấn, thanh niên trong làng đều phải xung quân, ít người được toàn mạng trở về, còn con trai ông vì gãy chân mà tránh được đại nạn. 

Trong phúc có họa, trong họa có phúc, vậy nên thành công đừng vội đắc ý, lúc gặp trở ngại cũng chớ vội bi quan.